Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Deze Algemene Voorwaarden regelen het gebruik van onze website, digitaalactief.nl, en bepalen de relatie tussen jou, als klant met IT-hulpbehoefte, en ons, het Digitaal Actief. Door gebruik te maken van onze website, ga je akkoord met deze voorwaarden.

2. Intellectueel eigendom

Alle inhoud op onze website, waaronder maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, grafische elementen, audio- en videobestanden, en software, zijn eigendom van Digitaal Actief of zijn licentiegevers. Deze inhoud is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden of op enige andere wijze te gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. Gebruiksvoorwaarden

3.1. Je stemt ermee in de website alleen te gebruiken voor legitieme doeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.
3.2. Het is niet toegestaan acties te ondernemen die de werking, veiligheid of integriteit van de website kunnen verstoren, beschadigen of belemmeren.
3.3. Ongevraagde commerciële communicatie (spam) verzenden via de website is niet toegestaan.
3.4. Je bent verantwoordelijk voor het beschermen van je gebruikersnaam, wachtwoord en andere vertrouwelijke informatie. Meld ongeoorloofd gebruik van je account onmiddellijk.

4. Privacybeleid

Binnen het gebruik van het Platform worden persoonsgegevens verwerkt, conform geldende wet- en regelgeving. Ons privacybeleid beschrijft hoe Digitaal Actief persoonsgegevens verwerkt, het doel van verwerking en hoe we de privacy van gebruikers beschermen.

5. Links naar andere websites

5.1. Het Platform kan verwijzingen naar websites van derden bevatten. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites.
5.2. De algemene voorwaarden en het privacybeleid van derden zijn van toepassing op hun respectievelijke websites.
5.3. Bij het gebruik van diensten van externe dienstverleners gelden de algemene voorwaarden en het privacybeleid van die dienstverleners.

6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1. We streven naar nauwkeurige en actuele informatie, maar kunnen niet garanderen dat de informatie volledig, nauwkeurig en up-to-date is. We zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies door gebruik van de website.

6.2. We zijn niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik van de website, inclusief winstderving, verlies van gegevens, bedrijfsonderbrekingen of andere commerciële schade of verlies.

7. Wijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking bij publicatie op de website. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig deze voorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen.

8. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Zuid-Holland.

9. Betaling

Na uitvoering van de werkzaamheden betaalt de klant binnen 5 dagen het overeengekomen bedrag aan Digitaal Actief.

10. Annuleringen of afwezigheid

Indien een afspraak niet wordt geannuleerd en Digitaal Actief niet in staat wordt gesteld de opdracht uit te voeren, is de klant het volledige overeengekomen bedrag verschuldigd.

11. Eigendoms- en gebruikersrechten op software, gegevens en materialen

De klant garandeert eigendoms- of gebruiksrechten van software, data, gegevens of andere materialen waarop de opdracht betrekking heeft. Digitaal Actief is niet aansprakelijk voor het gebruik van dergelijke materialen zonder de benodigde rechten.

12. Aansprakelijkheid

  • 12.1. Digitaal Actief is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de klant of derden tijdens de uitvoering van de opdracht. Indien en voor zover er aansprakelijkheid is, is deze beperkt tot drie maal het factuurbedrag van de opdracht.
  • 12.2. Bij verlies van gegevens tijdens de uitvoering van een opdracht, tenzij expliciet opgenomen in de opdracht, is Digitaal Actief niet aansprakelijk. Klanten worden geadviseerd vooraf een backup te maken van data die bewaard moet blijven.

Vragen?

Als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail. Wij staan klaar om je te helpen.